działalność

Zgodnie z działalnością statutową realizujemy następujące aktywności:

  • działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • stwarzanie warunków sprzyjających twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży,
  • promocja twórczości twórców i artystów,
  • wspieranie polskich instytucji kulturalnych,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • krzewienie turystyki i krajoznawstwa, działanie na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla turystów i branży turystycznej,
  • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego,
  • promowanie ekologicznego i aktywnego trybu życia,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Statut Stowarzyszenia Nasze Beskidy