Konkurs na „Najładniejsze zdjęcie z rajdu motorowerowego”

24 sierpnia zapraszamy na rajd motorowerowy, podczas którego można wziąć udział w konkursie fotograficznym na „Najładniejsze zdjęcie z rajdu motorowerowego”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Odkrywanie Beskidu Wyspowego – Moda na Moped. Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru”.

Celem konkursu jest:

1. Promocja terenu Beskidu Wyspowego poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów za pomocą fotografii. 

2. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

3. Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Beskidu Wyspowego.

4. Zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla gminy. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii; kształcenie wrażliwości artystycznej.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich uczestników rajdu motorowerowego oraz osób towarzyszących, podczas rajdu, który odbędzie się 24.08.2019 w Kasinie Wielkiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Konkurs fotograficzny pn. „Najładniejsze zdjęcie z rajdu motorowerowego”organizowany jest w ramach projektu pn.  „Odkrywanie Beskidu Wyspowego – Moda na Moped. Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin dostarczania prac upływa dnia 23.09.2019 r.  Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Ocena prac odbędzie się dnia 27.09.2019 r., decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30.09.2019 r. na naszej stronie internetowej.


Regulamin konkursu fotograficznego

Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 2 – karta zgłoszeniowa